مشورت و راهنمایی

ما میدانیم کە راهیابی بە روند کار پناهجوئی میتواند امر پیچیدە و مشکلی باشد. بە این منظور یک راهنما آمادە کردەایم کە شمارا با همە مراحل آن آشنا نمودە، کمک کند تا حقوق و مسئولیتهای خودتانرا بدانید و تصمیم های آگاهانە اتخاذ نمائید

راهنمای توصیەهای پناهجوئی از بخشهای زیر تشکیل شدەاست:

بخش ١: خدمات کمکهای مهاجرتی

این بخش، خدماتی را کە مرکز کمکهای مهاجرتی در ممالک متحدە بریتانیا بە پناهجویان ارائە میکند و چگونگی دسترسی بە آنهارا نشان میدهد

همە این بخش را بخوانید


بخش ٢: درخواست پناهندگی

در این بخش میتوانید مطالب لازم را در زمینە چگونگی درخواست پناهندگی در ممالک متحدە بریتانیا بخوانید. بخش مزبور همچنین حاوی انتظارات شما از روند مصاحبە اولیە با وزارت کشور و چگونگی ارائە شکایت است در صورتیکە احساس رفتار غیرعادلانە کردەباشید. همچنین اطلاعاتی در زمینەهای زیر دادە شدە است: حمایت مالی قابل دسترسی، مراقبتهای بهداشتی کە استحقاق دریافت آنهارا دارید، و مدارکی کە هنگام مصاحبە یا در زمان کوتاهی پس از آن بە شما دادە میشوند. و نیز الزامات شما برای امضا و معرفی خود، دسترسی بە توصیەهای حقوقی و مسئولیتتان در مورد اعلام هرنوع تغییر در وضعیت شخصیتان بە وزارت کشور، در این بخش شرح دادە شدەاست

شما میتوانید روند پناهندگی را در اینجا ببینید  

ویدیۆهای مارا کە در آنها مصاحبە اولیە پناهجوئی شرح دادەشدەاند در اینجا  و چگونگی درخواست حمایتهای پناهجوئی را در اینجا ببینید

همە این بخش را بخوانید


بخش ٣: مصاحبە اصلی پناهندگی

در اینجا میتوانید اطلاعات لازم را در زمینە مصاحبە اصلی پناهندگی و چگونگی آمادە شدن برای آن، همراه با یک نگاه کوتاه بە نتایج احتمالی مصاحبە پیدا کنید

 ویدیۆهای مارا کە در آنها مصاحبە اصلی پناهجوئی شرح دادەشدەاند در اینجا ببینید:

همە این بخش را بخوانید


بخش ٤:  بعد از جواب – مثبت


در این بخش، چگونگی آنچە پس از دریافت جواب مثبت برای اقامت در ممالک متحدە بریتانیا برایتان اتفاق میافتد و نیز اوراقی کە مورد نیاز شما هستند، شرح دادە شدەاند. همچنین کلیاتی در مورد حمایتهائی کە مرکز کمکهای مهاجرتی میتواند در دورە پس از دریافت جواب بە شما ارائە نماید، ارائە شدە است

ویدیۆی مارا کە در آنها حمایتهای قابل دسترسی پس از دریافت جواب مثبت شرح دادە شدەاست، نگاه کنید

همە این بخش را بخوانید


بخش ٥: پس از دریافت جواب – منفی

این بخش در مورد انتخابهای موجود در صورت مردود شدن کیس شما و جگونگی دسترسی بە راهنمائیهای حقوقی و درخواست تجدید نظر علیە تصمیم مزبور با شما صحبت میکند و توضیح میدهد کە اگر 'حق تجدید نظر از شما گرفتە شدە باشد' چە کارهائی میتوانید انجام دهید. این اطلاعات شامل حمایتهائی هم هست کە مرکز کمکهای مهاجرتی میتواند بە شما ارائە نماید و خدمات مراجعت داوطلبانە را نیز شرح میدهد

همە این بخش را بخوانید


بخش ٦: حمایتهای تخصصی

اینجا شما میتوانید در بارە یافتن افراد خانوادەتان، همچنین حمایتهای موجود برای قربانیان بردگی، شکنجە، خشونت جنسی یا ختنە دختران کسب اطلاع نمائید. همچنین بە شما میگوید چگونە جرائم را بە پلیس گزارش دهید

همە این بخش را بخوانید

بخش ٧: ارتباطات مفید

این بخش شامل مشروح ارتباطات موسسات دیگری است کە تأمین کنندە حمایت و کمک بە پناهجویان و پناهندگان هستند

همە این بخش را بخوانید 

 

شما میتوانید متن کامل راهنمای توصیەهای پناهندگی را در اینجا بخوانید

چنانچە اطلاعات مورد لزوم خودرا نیافتید، برای دریافت توصیە و راهنمائی میتوانید با شمارە تلفن زیر ٥٠٣ ٨٠١٠ ٠٨٠٨ با ما تماس بگیرید. چنانچە احتیاج باشد، مترجم هم برایتان آمادە خواهیم کرد. شما همچنین میتوانید از وب چت و فرم درخواست اینترنتی ما در آدرس سرویس کاربران ما استفادە کنید: (روی Contact us کلیک کنید). همچنین میتوانید فرمهای درخواستی خودرا بر روی سرویس کاربران ما پر کردە، منابع اطلاعاتی لازم خودرا آنجا بیابید.

 

لطفا توجە داشتە باشید کە ما میتوانیم در مورد حقوق و استحقاقاتی کە دارید بە شما راهنمائی بدهیم، ولی نمیتوانیم توصیەهای حقوقی در مورد نمایندگی حقوقی ارائە کنیم. و چنانچە نتوانیم کمک کنیم لیستی از نمایندگان واجد شرایط حقوقی را بە شما تسلیم خواهیم کرد.