مشورت و راهنمایی

ما متوجه هستیم که پروسه در خواست پناهندگی پیچیده بوده و هدایت کردن آن سخت است. با در نظر گرفتن این مشکلات ما این راهنما را تهیه کردیم تا که شاید بتواند شما را از این مراحل سخت عبور دهد. این رهنما به شما کمک میکند که  حقوق و مسئولیت هایتان را درست تشخیص داده و از تصمیمی که گرفته میشود، اطلاع داشته باشید.

مشورت و راهنمایی سازمان  Asylum بر قسمت های ذیل تاکید میکند.

قسمت 1: درخواست پناهندگی

در این قسمت شما  تشخیص خواهید داد که آیا لازم است درخواست پناهندگی بدهید و کجا باید این درخواست را مطرح کرده و در عین حال از چه کانالی برای کمک بیمه تامین اجتماعی (Support) اقدام نمایید. شما میتوانید اینجا این پروسه را مشاهده کنید.

تمام قسمت ها را بخوانید.

قسمت 2: مصاحبه اولیه

توضیحات این قسمت در مورد این است که در طی مصاحبه مقدماتی شما باید چه انتظاری از وزارت کشور(Home Office) داشته و اگر فکر میکنید که رفتار آنها در مصاحبه با شما منصفانه نبوده است، چگونه از آنان شکایت کنید. همچنین اطلاعاتی است در مورد درخواست مسکن، خدمات پزشکی و سلامتی یا مدت انتظار پس از مصاحبه و مدارکی که به شما تحویل خواهند داد.  بعلاوه این راهنما وظایف شما در ارتباط با  گزارش به وزارت کشور (Home Office) در مورد تغییراتی که در وضعیت شما ایجاد شده یا بشود و یا چگونگی دریافت راهنمایی های قانونی  نیز می باشد.

تمام قسمت ها را بخوانید.

قسمت 3: مصاحبه

این قسمت راهنمایی های در مورد مصاحبه اصلی شما است که چگونگی آماده شدن برای مصاحبه و همچنین مروری کوتاه بر عواقب و نتایج مصاحبه است.

تمام قسمت ها را بخوانید.

قسمت A4: نتیجه مثبت

این قسمت توضیحاتی است در مورد اینکه اگر پاسخ مثبت به درخواست پناهدگی شما داده شود باید چه مدارکی  برای شما تهیه کرده و چگونگی تحویل آنها و سپس نکاتی درزمینه ی آماده سازی شخصی شما برای زندگی در این کشور مانند بدست آوردن مسکن، شغل، یبمه تامین اجتماعی (welfare benefits)،آموزش زبان انگلیسی و به تدریج در خواست شهروند (سیتیزنشیپ) انگلیسی شدن است.

تمام قسمت ها را بخوانید.

 4B: نتیجه منفی

این قسمت به شما میگوید که کیس شما را رد کرده اند و حق اعتراض دارید که علیه این تصمیم شکایت کنید تا بار دیگر مجدداٌ کیس شما بررسی شود.  توضیح خواهد داد که از چه کانالی میتوانید اقدام کرده "در صورتی که حق اعتراض شما سوخته باشد"، میتوانید خواست ذیل را مطالبه نماید؛ برگشتن داوطلبانه به کشور خود و طی این مدت چه کمک های ممکن است به شما تعلق بگیرد.

تمام قسمت ها را بخوانید.

قسمت 5: اطلاعات دیگر و حمایت ویژه

اینجا اطلاعاتی در اختیار شما قرار میگیرد که چگونه میتوان دنبال اعضای گم شده خانواده بود، همچنین دریافت کمک برای قربانیان شرایط برده داری، شکنجه، خشونت- آزارجنسی و یا ختنه اشخاص مونث. در این بخش شما را راهنمایی میکنیم که چگونه میتوانید وقوع جرم و جنایت را به پلیس گزارش کنید.

تمام قسمت ها را بخوانید.

قسمت 6: ارتباطات مورد استفاده

این قسمت شامل مشخصات تماس و آدرس های مفیدی از سازمان ها و نهادهای یاری رساننده و کمک کننده به پناهجویان و پناهندگان است.

تمام قسمت ها را بخوانید

راهنمایی های کامل را اینجا مطالعه نمایید.

اگر شما اطلاعاتی که به آن احتیاج دارید را نمی توانید اینجا بدست بیاورید، برای درخواست مشورت  و راهنمایی ، با ما با شماره تلفن 08088000630  یا برای دریافت فرم کمک به پناهجو با شماره تلفن 08088000631  تماس بگیرید. ما یک خط اختصاصی  را برای 14 زبان تهیه کرده ایم.  اگر زبانی که شما به آن صحبت میکنید در این  لیست نمی باشد، لطفاً با شماره اشاره شده در بالا تماس گرفته و درخواست زبان مورد نظرتان را  بنمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که ما میتوانیم در زمینه حقوق و مزایایی که  به شما تعلق میگیرد به شما راهنمایی ارائه بدهیم، اما  نمیتوانیم در زمینه مسائل حقوقی وکالت قانونی شما را نمایندگی کنیم. با این وجود ما به شما کمک کرده و لیستی از وکلای کارشناس و قانونی را که قادر به پذیرش وکالت شما هستند در اختیارتان قرار می دهیم.