ምዕዶን መምርሒን

ናይ ዑቕባ መመልከቲ መስርሕ ንምክትታል ከቢድን ዝተሓላለኸ ክኸውን ከምዝኽእል ንርዳእ ኢና። ስለዚ በብደረጅኡ እንታይ ክትገብሩ ከምዝግብኣኩም ዝሕብረኩም መምርሒ ኣዳሊና ኣለና። መሰልኩምን ሓላፍነትኩም ንክትፈልጡን ኹነታትኩም ተረዲእኹም ነቲ ግቡእ ውሳኔ ንክትገብሩ ይህግዘኩም።

ናይ ዑቕባ ምዕዶን መምርሒን ነዚእን ዝስእቡ ክፍልታት ዘጠቓልል ኢዩ።

ክፍሊ1: ዑቕባ ምሕታት

ብዛእባ ዑቕባ ክትሓትቱ ከምዘለኩም ንምፍላጥን ኣበይ ከይድኩም ክትሓትቱ ከምትኽእሉን፣ ሓገዝ’ውን ኣበይ ክትረኽቡ ከምትኽእሉ ሃበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብዛእባ መስርሕ ናይ ዑቕባ ምሕታታት ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ።

ክፍሊ 2: ናይ መጀመርታ ቃለ ምልልስ

ኣብዚ ክፍሊ ኣብቲ ምስ ሆም ኦፊስ (ውሽጣዊ ጉዳያት) ኣብ ዝሕልወኩም ናይ ቃለ ምልልስ ቆጸራ እንታይ ከምዘጋጥመኩምን ብዘይግቡእ ኹነታት ኢዬ ተራኢዬ ትብሉ እንድህሪ ኾይንኩም ጥርኣን ከመይ ክትገብሩ ከምትኽእሉ ይህብር። ከምኡውን ከኣ ብዛእባ ናይ ሰልዲ ሓገዝን ናይ ገዛ ሓገዝ፣ ብዛእባ ዝፍቀደኩም ናይ ጥእና ሓገዝ፣ ኣብ ቃለ ምልልስኩም ወይ ብድሕሪኡ ዝዋሃበኩም ወረቓቅትታት ሃበሬታ ኣለዎ። ብዛእባ ከከይድኩም ትፍርሙዎ ቆጸራ፣ ብዛእባ ሕጋዊ ኣገልግሎት ሓገዝን ብዛእባ ምቅይያር ኹነታትኩም ንሆም ኦፊስ ክተፍልጡ ዘለኩም ሓላፍነት’ውን ሃበሬታ ይህበኩም።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ

ክፍሊ 3: ዋና ቃለ ምልልስ

ብዛእባ እቲ ዋና ቃለ ምልልስን ብዛእባ ነቲ ቃለ ምልልስ ከመይ ክትዳለዉ ከምዘለኩምን፣ ብድህሪኡ ከኣ እንታይ ከምዝስእብ ሕጽር ዝበለ መረድኢ ይህብረኩም።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ

ክፍሊ 4A: ብድሕሪ ውሳኔ – ምስ ተቀበሉኹም

ኣብዚ ክፍሊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋሓበኩም እንታይ ከምዝስእብ፣ እንታይ ኣይነት ወረቐት ከምዝወሃበኩም የረድኣኩም። ብድህሪኡ ኣብዚ ዓዲ ንመጻኢ ሂወትኩም ንክትዳለዉ ብዛእባ  ዘድልየኩም ነገራት ይህብረኩም -- ብዛእባ ገዛ፣ ስራሕ፣ ካብ መንግስቲ ዝዋሓብ ሓገዝ ናይ ሰልዲ፣ ኢንግሊሽ ትምሕርቲን፣ ግዚኡ ምስ በጽኸ ከኣ ከመይ ናይ ብሪቲሽ ዜግነት ከምተመልክቱ ይህብር።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ

ክፍሊ 4B: ብድሕሪ ውሳኔ  – ምንጻግ

እዚ ክፍሊ ጉዳይኩም እንድህሪ ተነጺጉ እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ብዛእባ ዘለኩም ኣማራጺታት ይህብረኩም፣ ምስ ጠበቓ ተራኺብኩም ከመይ ይግባይ ክትብሉ ከምዝግብኣኩም ይገልጸልኩም። እቲ ናይ ‘ይግባይ እድል እንድህሪ ተወዲኡ’ እንታይ ክትገብሩ ከምትኽእሉን ብድልየትኩም ናብ ዓድኹም ክትምለሱ እንተደኣ መሪጽኩም እንታይ ሓገዝ ክትረኽቡ ከምትኽእሉ ይገልጸልኩም።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ

ክፍሊ 5: ካልእ ሓበሬታን ፍሉይ ናይ ኪኢላ ሓገዝ

ኣብዚ ክፍሊ ብዛእባ ስድራቤት ኣበይ ከምዘለዉ እንድህሪ ዘይትፈልጡ ኾይንኩም ብዛእባ ደልዩ ናይ ምርኻብ ሓገዝ ይህብር፣ ሰለባ ናይ ባርነት፣ ግፍኢ፣ መጥቃእቲ ናይ ስጋዊ ርክብ ወይ ከኣ ምኽንሻብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንድህሪ ኮይንኩም ብዛእባ ዘሎ ሓገዝ ይህብረኩም። ከምኡውን ከኣ ዝኾነ ገበን ከመይ ጌርኩም ንፖሊስ ክትህብሩ ከምዘለኩም ይገልጸልኩም።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ

ክፍሊ 6: ጠቓሚ ቁጽርታት

ኣብዚ ክፍሊ ንሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ዝተፈላለየ ሓገዝ ናይ ዝሕቡ ትካላት ጸብጻብ ትረኽቡ።

ነቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣንብቡዎ

ነቲ ሙሉእ መምርሒ ኣብዚ ክተንብቡዎ ትኽእሉ።

ነቲ ትደልዩዎ ሓገዝ እንድህሪ ዘይረኸብኩም ምእዶን መምርሒን ንክንሕበኩም ምእንታን በዚ ዝስእብ ስልኪ ቑጽሪ ደውሉልና 0808 8000 630  ወይ ከኣ ናይ ዑቕባ መመልከቲኹም ክሳእ ዝረእይ ሓገዝ ንክግበረልኩም መመልከቲ ንኽትገብሩ በዚ ዝስእብ ስልኪ ቑጽሪ ደውሉልና 0808 8000 631 ብ 14 ኣይነት ቋንቋታት ሓገዝ ንሕበሉ ኣገልግሎት መስመር ስልኪ ኣሎና። ቋንቋኹም ኣብቲ ዝርዝር እንድህሪ ዘይረኸብኩሞ በቲ ኣብ ላእሊ ዘሎ ስልኪ ቑጽሪ ደዊልኩም ኣየናይ ቋንቋ ከምትደልዩ ሕተቱ።

መሰልኩምን ግቡእኹም እንታይ ከምዝኾነ ንክትፈልጡ ምእዶ ክንሕበኩም ንኽእል፣ ናይ ሕጋዊ ኣገልግሎትን ሕጋዊ ውክልና ግና ክንሕበኩም ከምዘይንኽእል ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ። ክንሕግዘኩም እንድህሪ ዘይከኣልና ናይ ኪኢላ ጠበቓታት ዝርዝር ክንሕበኩም ኢና።